Privacyverklaring

Privacyverklaring van Stichting Chaja

Waarom deze privacyverklaring?

Het bestuur hecht veel belang aan uw privacy en wij zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Chaja en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar:

 • deelnemers aan alle Chaja activiteiten bijvoorbeeld Chaja Koor Zingen voor je Leven, Chaja Theater Spelen voor je Leven, Chaja Beelden voor je Leven, Chaja dagen, Anna’s Wens, Het Open Atelier en alle eenmalige activiteiten.
 • vakprofessionals (bijvoorbeeld stembevrijders, koordirigenten, creatief therapeuten, schrijftrainers en theatermakers)
 • coördinatoren
 • dagelijks bestuur Stichting Chaja
 • vrienden en donateurs
 • sponsoren
 • online bezoekers van onze website
 • e-mail adressen van ontvangen e-mails op stichtingchaja@live.nl
 • een aangegane samenwerking.

Stichting Chaja behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Chaja verzamelt relevante persoonsgegevens bij deelname aan onze evenementen en activiteiten, het aangaan van een vrienden-lidmaatschap, het ontvangen van een schenking of periodieke schenking, het abonneren op onze nieuwsbrief of het aangaan van een samenwerking. Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie, het innen van contributies of betalingen voor een eenmalige activiteit, het bevorderen van contact tussen leden van een vaste activiteit onderling, en om alle betrokkenen op de hoogte te houden van onze evenementen en activiteiten.

Stichting Chaja kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens: zoals door u verstrekte voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.
 • Betalingsgegevens zoals rekeningnummers voor het overmaken, dan wel incasseren van gelden in verband met een financiële afhandeling.
 • Fotomateriaal en beelden (foto en video) van activiteiten.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Chaja gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor onze doelstelling. Een uitvloeisel daarvan is het bevorderen van onderlinge communicatie tussen bijvoorbeeld koorleden ( is een vaste activiteit waarvoor contributie wordt betaald) en vanuit de stichting naar deze leden toe.

Stichting Chaja kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar stichtingchaja@live.nl Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

De NAW (naam, (mail)adres, telefoon en woonplaats) gegevens worden gedeeld met de Stichting Kanker in Beeld, die deze gegevens gebruikt ten behoeve van het op de hoogte houden van door hen georganiseerde of te organiseren activiteiten. Ook Stichting Kanker in Beeld heeft een privacyverklaring die u aantreft op haar website: http://www.kankerinbeeld.nl/privacyverklaring-van-de-stichting-kanker-in-beeld/

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting Chaja bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; en/of
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Chaja neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via stichtingchaja@live.nl

Wijzigingen

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen in onze privacyverklaring zullen wij aanpassen in onze privacyverklaring. Wij adviseren daarom om met regelmaat onze actuele privacyverklaring te bestuderen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop Stichting Chaja omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via stichtingchaja@live.nl